Zapytanie ofertowe


Dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmującego zmianę sposobu użytkowania lokalu na niepubliczną placówkę wsparcia dziennego oraz przebudowę instalacji gazowej w budynku przy ul. Gdyńskich Kosynierów 11 w Gdańsku, działka nr 229 obręb ewidencyjny 081.

Przewidywany czas pełnienia funkcji wynosi 2,5 miesiąca.

Prosimy o podanie wynagrodzenia w formie ryczałtu i załączenia do oferty uprawnień, oraz przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował ceną.

Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mail info@domnaskraju.pl do dnia 24.08.2018r, do godziny 13.00.

Dorota Nasieniewska